Akira Kanayama

b. Osaka, Japan, 1924 | d. Nara, Japan, 2006